Werkgroepen

De werkgroepen beogen verhoging van kwaliteit van zorg vanuit de visie ‘de bewoner staat centraal’.
Reden van start van de werkgroepen: betrokkenheid, verantwoordelijkheid, nood aan kennis.

Werkgroep animatie:

De werkgroep animatie heeft de opdracht een aangenaam woon- en leefklimaat te scheppen, waar de oudere zich veilig en thuis voelt. Er is gekozen om van elke afdeling een zorgkundige lid te maken van de werkgroep animatie. Daarnaast wordt de werkgroep aangevuld met 2 ergotherapeuten en verantwoordelijke bewonerszorg. De betrokken zorgkundigen zorgen mee om activiteiten op maat aan te bieden voor onze bewoners, alsook het decoreren van de afdeling.

Onderstaande projecten worden mede mogelijk gemaakt door de werkgroep:
Week van de 3e leeftijd (een week in november vol activiteiten voor onze bewoners)
– Dag van de Witte Meren medewerker (alle medewerkers worden die dag in de bloemetjes gezet)
– Jubileum vieren
– Pensioen van een medewerker vieren
– …

Werkgroep dementie:

VISIE
Met de werkgroep dementie vertaalden we de visie bewoner centraal naar warme thuisBegeleiden en ondersteunen van bewoners met dementie vereist ‘zorg op maat’. Het doel is een kwaliteitsvolle woonzorgbeleving realiseren voor onze bewoners met dementie, aangepast aan hun noden.

Dit proberen we in overeenstemming met aanwezige familie. Zij kennen hun familielid al langer, en weten wat de verwachtingen, levenswaarden en -normen zijn en kunnen de beleving van de gedragingen en gedachten vanuit het dementieproces soms al verduidelijken.

Uit respect voor van onze bewoners, die in de eerste plaats mens blijven, kennen we graag hun eigen levensverhaal.

Met een team van verschillende hulpverleners werken we rond deze unieke en individuele levensstijl van onze bewoners. We erkennen hun beperkingen, maar blijven hun eigen mogelijkheden stimuleren door in dialoog keuzevrijheid te bieden in de dagdagelijkse uitdagingen.

PRAKTISCH
Om de drie maanden organiseert de sociale dienst een familieraad. Familieleden of andere naasten, worden op structurele basis geïnformeerd en krijgen de kans om hun vragen te stellen. De verantwoordelijke bewonerszorg en de referentiepersoon dementie zijn hierbij ook aanwezig.

De werkgroep bestaat uit een verpleegkundige of zorgkundige van elke afdeling, een ergotherapeut, de verantwoordelijke bewonerszorg, de coördinerend raadgevende arts en een referentiepersoon dementie.

REALISATIES OP DE WERKVLOER
Binnen het theoretische kader van sensomotorische zorg realiseert de werkgroep vernieuwingen in de zorg. De therapiepop is hier een mooi voorbeeld van.

FOLDER
Hieronder vindt u onze folder.

Werkgroep ethiek:

De werkgroep ethiek is gestart in 2018; een vrij jonge werkgroep dus.
Deze werkgroep is op dit moment samengesteld uit een afgevaardigde van het bestuur, een palliatief referentiepersoon, de sociale dienst, de verantwoordelijke bewonerszorg en de Coördinerend en Raadgevend Arts.

Ethiek heeft o.a. betrekking op:
de (zorg voor) bewoners en gebruikers
de (zorg voor) medewerkers
onze missie/visie
de organisatie op zich.

Bijvoorbeeld met betrekking tot de zorg toetsen wij de verschillende onderdelen van de zorg aan waarden zoals privacy, waardigheid, autonomie, integratie, keuze vrijheid, huiselijkheid,… 
Van daaruit proberen we adviezen te formuleren.

Werkgroep incontinentie:

De werkgroep incontinentie is een praktische werkgroep. Een 4-tal keer per jaar komt men samen om beleidslijnen en problemen te bespreken. Er wordt dan bijvoorbeeld gesproken over het afstemmen van het incontinentiemateriaal op de individuele bewoner. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met onze leverancier Ontex. Het accent ligt vooral op de werkvloer met betrekking tot het opvolgen van het correcte materiaal per bewoner en het wijzigen hiervan in functie van de gezondheidstoestand van de bewoner. Op de achtergrond vraagt dit een duidelijke administratie, van waaruit ook concreet besteld kan worden.

Werkgroep logistiek:

In de werkgroep logistiek proberen we het woonzorgcentrum te voorzien van de juiste producten.
Door een geoptimaliseerd bestel en verdeelsysteem. De producten worden vooraf getest en op basis daarvan zorgvuldig uitgekozen. Op deze manier brengt werkgroep logistiek zijn bijdrage aan kwaliteit van zorg.
Verder bekijken wij hoe het zorgpersoneel ondersteunt kan worden, door het inzetten van logistieke medewerkers.
Wij werken hiervoor samen met verschillende instanties, die een breder doelgroep van mensen de kans geeft om zich te integreren naar de arbeidsmarkt. Op maandelijkse basis komt de werkgroep logistiek samen zodat er op beide pijlers naar efficiëntie gestreefd kan worden.

Werkgroep mentoren:

De belangrijkste doelstelling van de werkgroep mentoren is het mee ondersteunen en creëren van een aangenaam werkklimaat voor zowel studenten als medewerkers.
Ons doel is het aanbieden van leerkansen, voldoende begeleiding en bijscholingen waardoor persoonlijke groei mogelijk is.
De kerngroep komt op maandelijkse basis samen en bestaat uit de kwaliteitscoördinator, 2 verpleegkundigen van een zorgafdeling en de coördinator van het dagverzorgingscentrum.
Op elke afdeling zijn er verschillende mentoren die studenten en nieuwe medewerkers bijstaan en begeleiden in de dagdagelijkse werking.
We staan open voor innovatieve projecten waardoor we een fijne samenwerking hebben met verschillende scholen en externe partners.

VISIE

Mobiliteit betekent letterlijk ‘beweeglijkheid’. Dit is de manier waarop bewoners zich verplaatsen over korte en langere afstanden maar ook hoe iemand persoonlijk continu op zoek gaat naar zijn eigen comfortabele houding. Ouder worden gaat vaak gepaard met afname in spiermassa, kracht, uithoudingsvermogen en flexibiliteit. Hierdoor kampen veel ouderen met mobiliteitsbeperkingen, deze een negatief effect hebben op hun zelfstandigheid en wensen.

Daarom bewaken wij met de leden van werkgroep mobiliteit de veiligheid en het comfort van het globale lichaam, van zowel actieve als passieve bewoners binnen het dagdagelijks leven in het woonzorgcentrum.
We hebben aandacht voor een actief en passief transfercomfort, het lig- en zitcomfort en het comfort van de voeten van bewoners.

Wij proberen een aanspreekpunt te zijn voor onze bewoners en hun omgeving.
Preventief handelen stellen we op de voorgrond om letsels te voorkomen en steeds te streven naar een optimaal dagdagelijks comfort en veiligheid door mobiliteitshulpmiddelen en adviezen aan te reiken op maat van de bewoner. Dit in samenspraak met een erkend verstrekker voor mobiliteitshulpmiddelen.

DE VEELBESPROKEN THEMA’S EN REALISATIES OP DE WERKVLOER

 • Rolstoelbeleid, comfortzorg en decubituspreventie
  • Mobiliteitshulpmiddelen: Zitkussens, rollators en rolstoelen
  • Zit-/Ligcomfort en positioneringskussens, Zit- en wisselhouding in de rolstoel
  • Orthopedische comfortschoenen en pantoffels
  • Wisselhouding
 • Hef-, til- en transferbeleid
  • Mobiliteitsgids: Hulpmiddel om het individuele hef- en tilproces te (her)evalueren.
  • Transferhulpmiddelen
  • Verblijfstildoeken
 • Educatie en sensibilisatie van bewoner, familie en medewerkers.
  • Gebruik van een rolstoel: instructiefilmpjes
  • Testmaterialen wzc Witte Meren
  • Valbeleid – Valpreventie
   • Week van de valpreventie (jaarlijks in april)
   • Controle van het huidig schoeisel
 • Kinergo en Gangreva
  • Mobiliseren: Zelfredzaamheid en dagelijkse handelingen stimuleren

VRAGEN

mobiliteit@wzcwittemeren.be

Telefonisch is werkgroep mobiliteit te bereiken via het algemeen nummer van wzc Witte Meren: 014/31.58.61

Werkgroep mondzorg:

Binnen woonzorgcentrum Witte Meren staat de bewoner centraal. Zijn lichamelijke, psychische, sociale en spirituele noden vanuit zijn eigen levensverhaal en belevingswereld zijn onze zorg.

Een voorbeeld hiervan is goede mondzorg.

Een onverzorgd(e) mond of gebit gaat vaak gepaard met ontbrekende functionele tanden en verlies van kauwcomfort. Dit heeft invloed op het sociale welzijn met schaamte en verlies van trots als mogelijk gevolg. Tegelijk kan er een invloed op het eetgedrag en de algemene gezondheid zijn.

De preventie van mondzorgproblemen is een permanent uitgangspunt binnen onze organisatie. Het correct preventief behandelen van mond- en tandaandoeningen bij onze bewoners zal de algemene gezondheid en de kwaliteit van leven verbeteren.
Onze mondzorg stemmen we af op de noden en wensen van de individuele bewoner.

Via ons mondzorgteam willen we samenwerken met andere interne werkgroepen en het netwerk van de bewoner. In overleg met bewoner en familie kunnen we beroep doen op externe professionelen (o.a. tandarts, mondhygiënist).  
Het mondzorgteam zal iedereen bijstaan in de uitvoering en de blijvende integratie van de dagelijkse basiszorg, waartoe mondzorg behoort. 

Werkgroep palliatieve:

Visie palliatieve zorg
Elk palliatief zorgproces is uniek! Het ligt in het verlengde van het zorgaanbod dat de bewoner gedurende zijn hele verblijf ontvangt. Met warme en oprechte aandacht benaderen we de persoon in al zijn levensaspecten (lichaam, geest, emoties, relaties en zingeving) en met oog voor zijn levensgeschiedenis. Hierbij richten we ons op:

 • het verlichten van het lijden
 • het bestrijden van lichamelijke ongemakken
 • het bieden van psychosociale ondersteuning
 • het bevorderen van een betekenisvolle afronding van het leven

Bij opname zal de bewoner in samenspraak met zijn familie een vertegenwoordiger kiezen.
Indien de bewoner zelf niet meer in staat is om keuzes te maken, zal de vertegenwoordiger de wensen van de bewoner behartigen en uitdragen. 

Ongeveer 6 weken na opname organiseren we een zorggesprek waarbij de sociale dienst alle betrokken partijen uitnodigt. Tijdens dit gesprek zullen er verschillende aspecten van de zorg en de BelRai aan bod komen:

 • vragen over het wonen en leven in het woonzorgcentrum
 • zorgplan
 • vroegtijdige zorgplanning

Het doel bij vroegtijdige zorgplanning is om de waarden en voorkeuren van onze bewoner met betrekking tot toekomstige zorg te omschrijven (= behandelingsrichtlijnen).

De bewoner en/of vertegenwoordiger beslist zelf zoveel mogelijk wat een ‘goede kwaliteit van leven’ inhoudt in samenspraak met de huisarts. Vroegtijdige zorgplanning is een dynamisch proces en kan ten allen tijde aangepast worden zodat we de zorg van de bewoner kunnen laten meegroeien met de veranderende wensen en beleving. Ons team probeert hier rekening mee te houden in de mate van het mogelijke.

We geven bewoners met dementie ook een stem in het proces van vroegtijdige zorgplanning aan de hand van vragen en afbeeldingen over levenskwaliteit en levenseinde.

Als een bewoner ernstig ziek wordt, naar het einde van zijn leven toe gaat, zal er in overleg met bewoner en familie een palliatief dossier worden opgesteld. Palliatieve zorg kan kort- of langdurig zijn, van enkele dagen tot maanden of zelfs jaren. Met oog op comfort zullen therapeutische ingrepen en medicatie beperkt worden in overleg met de huisarts. Buiten de dagdagelijkse zorg wordt er extra aandacht gegeven aan:

 • comfortzorg
 • aanpassing voeding
 • psychologische, emotionele en spirituele ondersteuning

Palliatieve zorg gaat later over in terminale zorg wat tot doel heeft de laatste levensfase zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. We streven ernaar om de bewoner in de vertrouwde omgeving van het woonzorgcentrum te begeleiden tot aan het levenseinde.

WZC Witte Meren stelt zich bovendien open voor de opname van terminale mensen die, van thuis uit of vanuit het ziekenhuis, hier hun laatste dagen willen komen doorbrengen.

Tijdens deze laatste dagen of weken kunnen zorgverleners gebruik maken van de zorgbox. Hierin zitten materialen (o.a. shampookapjes, etherische oliën, …) die mee de zorg kunnen ondersteunen. Voor de naasten is er een waakdoos voorzien.  Het is een doos vol materialen ter ondersteuning van de stervende en naasten bij het waken. Hierin vind je informatie terug over:

 • de stervensfase
 • rouwen
 • massage
 • hoe praten over sterven met kinderen

Ondanks alle beschikbare palliatieve en terminale mogelijkheden zijn bepaalde symptomen moeilijk onder controle te houden. Indien deze een waardig stervensproces in de weg staan, kan de huisarts na overleg met de bewoner en de familie, beslissen om palliatieve sedatie toe te passen.
Hierbij wordt de bewoner in een diepe slaap gehouden, zodat hij het stervensproces niet bewust hoeft mee te maken. Palliatieve sedatie is geen euthanasie en zal het leven niet verkorten. Het is een vorm van symptoombestrijding en beoogt enkel comfort. 

Daarnaast kan euthanasie een plaats krijgen binnen de totaalzorg. Elk verzoek wordt beluisterd en besproken met de bewoner, zijn familie, de huisarts en het team. Indien aan de strikt wettelijke voorwaarden voldaan is, kan euthanasie in alle sereniteit plaatsvinden.

Goede zorg verlenen doe je niet alleen, het is teamwork. Dit wordt in de eerste plaats dagelijks waargemaakt op de afdelingen. Communicatie staat hierbij voorop.
Wij streven ernaar dat alle betrokken medewerkers deskundig zijn of worden in het aanbieden van palliatieve zorg. Daarom worden er bij regelmaat interne bijscholingen gegeven.

Daarnaast doen wij beroep op de deskundigheid van de Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA) van WZC Witte Meren en het Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout (PNAT).  In samenwerking met hen tekent de palliatieve werkgroep de beleidslijnen verder uit. Zij werken vanuit hun eigen ervaring op de werkvloer zodat er aan elke bewoner zorg op maat kan gegeven worden.

Meer info over vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg, palliatieve sedatie en euthanasie kan u terugvinden in onze folders. Deze kan u vragen aan het verplegend en verzorgend personeel op de afdeling.

Werkgroep pastoraal:

Als katholieke instelling hanteren wij Christelijke waarden en normen. We organiseren elke eerste woensdag van de maand een eredienst.
Speciale dagen zoals Kerst, Pasen, Allerheiligen,… worden extra in de kijker gezet door eucharistievieringen of bezinningsmomenten.

Bijwonen van de erediensten of ontvangen van ziekenzalving is volledig vrijblijvend.

 

 

Werkgroep psychogeriatrie:

De werkgroep psychogeriatrie legt binnen ons woonzorgcentrum accent op het geestelijk welzijn van onze bewoners.
Deze werkgroep wordt ondersteund door Cis Nicasy (coördinerend en raadgevend arts).
Op deze manier halen we expertise binnen voor (de zorg voor) bewoners met een reeds gekende psychiatrische problematiek. Maar ook bewoners die op een andere manier problemen ervaren kunnen we ondersteunen (denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid, angst, verdriet enz.).
Vanuit onze multidisciplinaire werking kunnen we ondersteuning bieden naar de bewoner zelf en naar de collega’s met betrekking tot de emoties, gevoelens en het gedrag van onze bewoners.
Zodoende hebben we met elkaar meer oog voor de psychische kwetsbaarheid van de ouderen.

Werkgroep veiligheid:

Om de veiligheid van bewoners, medewerkers en bezoekers te kunnen garanderen wordt er in deze werkgroep steeds kritisch nagedacht over het thema “veiligheid”. Het bouwen van de vervangingsnieuwbouw speelt hier een grote rol in zodat bij elke fasering de veiligheid wordt gewaarborgd.  

De veelbesproken thema’s zijn:

 • brandpreventie
 • opleiding evacuatie en brandbestrijding voor medewerkers
 • gevaarlijke situaties in kaart brengen en preventiemaatregelen hieraan koppelen
 • medewerkers en bewoners wijzen op mogelijke risico’s.

Werkgroep voeding:

Voeding is voor elke mens een noodzakelijk gegeven, ook voor ouderen. Eten is naast een wederkerende basisbehoefte een feest, een sociaal gebeuren en het brengt structuur in je dag.
Daarom is het vanzelfsprekend een vast voedingsteam maandelijks te laten samenkomen om dit alles van begin tot eind te coördineren.
Onze werkgroep bestaat uit verschillende disciplines, namelijk een CRA-arts, een diëtiste, ergotherapeuten, zorgkundige, verpleegkundige, verantwoordelijke bewonerszorg, keukenverantwoordelijke en logistieke medewerkers.
Door met verschillende disciplines samen te werken kunnen we een continue werking garanderen en bijsturen waar nodig.
Het is belangrijk dat we zorg aanbieden op maat van de bewoners. Zo brengen we problemen in kaart en zoeken we samen uit hoe we hiermee verder aan de slag kunnen gaan. Bv.: ondervoeding, slikproblemen, mondhygiëne, diabetes, aangepaste voedingen, allergieën, voeding en dementie…

Werkgroep wondzorg:

De werkgroep wondzorg bestaat uit verpleegkundigen van verschillende afdelingen, CRA-arts en verantwoordelijke bewonerszorg.

In de werkgroep wondzorg worden protocollen opgemaakt die een richtlijn geven naar de verzorging van bepaalde wonden. Actuele wonden worden telkens besproken en ervaringen/problemen komen ruim aan bod. Het juiste gebruik van geneesmiddelen ter bevordering van de wondheling en het standaardiseren van de wondzorg staan bovenaan hun agenda.

Broeckx Tiny is onze referentieverpleegkundige wondzorg en zal haar kennis en ruime ervaring graag met u willen delen. Zij werkt ook nauw samen met het wondzorgcentrum van Heilig Hart Ziekenhuis van Mol.