Projecten

Woonzorgcentrum Witte Meren is een lerende organisatie die, christelijk geïnspireerd, door middel van een gestructureerde interne en externe samenwerking, een kwaliteitsvolle woonzorgbeleving aanbiedt aan de bewoner, vertrekkende vanuit zijn/haar individuele fysische, psychische, sociale en andere zorgvragen, en dit op een continue kostenbewuste basis.

Vanuit deze visie werd een volledig project vervangingsnieuwbouw uitgerold en definitief gerealiseerd einde 2021. Nu het “huis” aanwezig is, wensen we een aantal activiteiten uit te rollen waardoor we evolueren naar een echte “thuis” voor onze bewoners. Hiervoor dienen niet enkel intern een aantal voorwaarden gecreëerd te worden, maar dienen we ons ook meer te integreren in de buurt, in de samenleving, …, in Mol.

Onderstaand kan u een overzicht van lopende en toekomstige projecten terugvinden welke ons, vaak overlappend, sturen & ondersteunen om dit doel vorm te geven.

Lees meer over de lopende projecten

Zorgplekleren

Met het project Zorgplekleren wil de provincie Antwerpen de opleiding verzorgende/ zorgkundige een duw in de rug geven. Via 5 samenwerkingsverbanden slaan 10 verschillende scholen en Woonzorgcentra de handen in elkaar. Gedurende twee jaar werken ze als 5 duo’s intensief samen binnen een leergemeenschap, begeleid door de provincie.

Deze duo’s willen meer gaan opleiden in en met de beroepspraktijk. Ze ervaren dat leerlingen sneller de praktijk moeten ervaren, in contact kunnen gaan met echte bewoners. Door sterker in te zetten op werkplekleren/leerkansen op de werkplek, willen ze leerlingen beter voorbereiden op stages.

Campus Het Spoor vormt samen met Woonzorgcentrum Witte Meren een duo: “Met steun van de provincie Antwerpen innoveren wij samen in de zorg.”

Dit project is gestart in september ’23 met een groep van +/- 16 studenten.

Enkele nieuwe weetjes:

– Vanuit provincie Antwerpen krijgen we binnenkort een infrastructuursubsidie van €4000 voor de verdere inrichting van de leslokalen (beamer, lockers, scherm, tafels, stoelen,…).

– In september 2024 zal de samenwerking verder uitgewerkt worden.

– Omwille van het grote succes start provincie Antwerpen in januari 2024 met nieuwe samenwerkingsverbanden tussen scholen en woonzorgcentra (5 duo’s), waarbij WZC Witte Meren als bruggenbouwer zal fungeren.  

Klik hier voor meer info. 

Project morele stress

Je ervaart morele stress wanneer je niet de goede zorg kan verlenen die je zou willen verlenen, vaak omdat je het gevoel hebt dat iets jou dat verhindert. Bij morele stress gaat het steeds om je eigen beleving en je eigen idee over goede zorg.

Het is een speciale vorm van stress en verschilt van “gewone werkstress” of “emotionele stress”. In vergelijking met “gewone werkstress” is morele stress een diepere vorm van stress en raakt dit je veel harder omdat er waarden en normen in het spel zijn.

Vanuit de werkgroep mentoren werd in de loop van de maand maart, via een gestandaardiseerde vragenlijst, een bevraging bij alle medewerkers georganiseerd. Deze vragenlijst heeft als doel het in kaart brengen van:

  • De situaties waarbij de medewerker het meest en/of hevigst morele stress ervaart
  • De momenten van de dag waarop de medewerker het meest morele stress heeft en ervaart
  • Wat de belemmeringen zijn die de medewerker in de weg staat om goede zorg te verlenen

Heden werden de resultaten van deze bevraging geanalyseerd. Op basis van de resultaten werden er reeds 3 acties uitgerold naar medewerkers toe waardoor ze beter om kunnen gaan met de gevolgen van morele stress, om deze meer bespreekbaar te maken, …

Acties: 

– Opleiding “palliatieve zorg” aan medewerkers schoonmaak, huishoudassistenten en externen, is reeds gegeven door onze referentiepersoon palliatieve zorg.

– Opleiding “dementie” aan medewerkers schoonmaak, huishoudassistenten en externen, is heden in voorbereiding/opmaak door onze Coördinerend en Raadgevend Arts (CRA).

– Tijdens de teambuildingsmomenten voor alle medewerkers van ons woonzorgcentrum werd er een opleiding gegeven: “veerkracht verhogen” door een medewerker van Mensura.

Zonnepanelen

Het Vlaams Energie Bedrijf (www.veb.be) wil ons ondersteunen in efficiënt energiebeheer. In samenwerking met het VEB heeft in 2021 een energiescan van WZC Witte Meren plaatsgevonden om te onderzoeken in welke mate er energiebesparende maatregelen geïmplementeerd konden worden.

Ook wij worden, als Woonzorgcentrum, immers hard geconfronteerd met de stijging van de energieprijzen. Zeker omdat we enerzijds niet zonder energie kunnen (we kunnen & mogen de verwarming niet lager zetten en kunnen niet zonder continue verlichting) en anderzijds deze kosten niet zomaar wensen te verhalen bij onze bewoners.

Ondertussen werd voor dit dossier een intentieverklaring opgemaakt voor zowel het plaatsen van zonnepanelen (een totaal kostenplaatje van + €160.000) als voor een renteloze lening via VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden).

Het plaatsen van de zonnepanelen is reeds in uitvoering. 

Projectsubsidie voor een inclusieve zorg- en bouwsector

De provincie Antwerpen lanceert een projectoproep naar organisaties sociale economie die de handen in elkaar willen slaan met zorgorganisaties en/of bouwbedrijven om tewerkstellingskansen te verhogen voor doelgroepmedewerkers (max. bedrag van €150.000).

Vzw de Sprong (www.desprongvzw.be) beoogt een kwalitatieve inschakeling/tewerkstelling van medewerkers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Een doelgroep die beschikt over vele talenten, doch ook een aantal specifieke noden heeft, maar mits de juiste ondersteuning zich maximaal kan ontplooien. Zij zijn, via hun fietswinkel, ook de leveranciers van de duo-fiets.

Na intern overleg werd een samenwerking tussen vzw de Sprong & WZC Witte Meren opgezet. Op woensdag 05/04 heeft een laatste overleg plaatsgevonden om de projectaanvraag te finaliseren, op maandag 17/04 werd deze ingediend bij de bevoegde instanties en op vrijdag 24/04 werd deze via een pitch voorgesteld aan de provincie. Ondertussen zijn we op de hoogte gebracht dat we weerhouden zijn voor subsidie. 

De startvergadering heeft reeds plaatsgevonden. Vanaf september is het project van start gegaan. 

Maatwerkbedrijf De Sprong en woonzorgcentrum Witte Meren slaan handen ineen voor inclusieve zorg

In een baanbrekende samenwerking bundelen maatwerkbedrijf De Sprong en woonzorgcentrum Witte Meren hun krachten met als doel duurzame tewerkstelling van maatwerkers te creëren. Dit doen ze door hen te laten groeien in een job waar ze een meerwaarde betekenen voor het woonzorgcentrum en zijn bewoners. Ze krijgen de kans om in een veilige omgeving ervaring op te doen en om ondersteuning te bieden aan de medewerkers van het woonzorgcentrum.

Voor woonzorgcentra vormt het vinden van gekwalificeerde medewerkers een voortdurende uitdaging, waardoor de werkdruk onder de bestaande medewerkers toeneemt. Tegelijkertijd staan er mensen aan de zijlijn, moeilijk in staat om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. De sociale economie werkt dagelijks aan het verkleinen van deze kloof.

De Sprong heeft al aanzienlijke expertise opgebouwd door medewerkers, bekend als Gezondmakers, tewerk te stellen bij verschillende woonzorgcentra en een ziekenhuis. Zij helpen de zorgmedewerkers met allerhande taken waarvoor geen specifieke kwalificaties nodig zijn, zoals het rondbrengen van maaltijden, het opmaken van bedden, water op de kamers voorzien en het maken van een wandeling met bewoners.

WZC Witte Meren werd in 2022 uitgeroepen tot ambassadeur Inclusief Ondernemen. Hun visie en missie sluiten dan ook naadloos aan op de werking van De Sprong. Dankzij de financiële ondersteuning van de provincie Antwerpen kunnen beide organisaties ‘Gezondmakers’ aan de slag laten gaan in het woonzorgcentrum en dit voor een periode van 2 jaar. Nadien kan deze fijne samenwerking verder worden gezet.

Dit innovatieve project biedt niet alleen maatwerkers een kans in de zorgsector, maar ondersteunt ook de medewerkers van WZC Witte Meren bij de uitvoering van hun taken. De vrijgekomen ruimte zorgt voor een kwaliteitsvolle zorgverlening aan de bewoners.
Een win-winsituatie voor alle betrokkenen.

Lees meer over gefinaliseerde projecten

 

 

Duo-fiets

Totale kostprijs duofiets: € 12 805,45
Resterend bedrag: € 0

Door de opstart van het project “Zij genieten, wij trappen” hebben onze bewoners deze zomer heel wat mooie uitstapjes kunnen maken met de duo-fiets. Samen met gemotiveerde vrijwilligers hadden we een grote spaaractie op poten gezet voor de aankoop van een duo-fiets. Dit is een speciale tandem met drie wielen. Omdat je naast elkaar zit en niet achter elkaar, wordt deze fiets ook wel side-by-side tandem genoemd.

De duo-fiets geeft meer vrijheid aan onze bewoners. Deze fiets maakt het voor een bewoner terug mogelijk om, samen met een naaste of medewerker, waardevolle uitstapjes te maken, om iets te gaan drinken, nog eens langs een bekende omgeving te fietsen om veranderingen in de streek te zien, herinneringen op te halen, …

Voor deze spaaractie hebben we met veel enthousiasme en samenwerking verschillende activiteiten georganiseerd. Eind maart gaven we het startschot tijdens een fietsweek.

Als naasten/vrijwilliger of medewerker kunnen jullie de duo-fiets reserveren. Dit kan via het onthaal, telefonisch: 014/31.58.61 of via volgende link: https://www.myreservations.nl/calendar.php?custid=cb183cc72ae172efffaa555633ac0bea#loaded

Bij de reservatie van de duo-fiets ben je verplicht vooraf een instructiefilmpje te bekijken. Als je online een reservatie maakt krijg je een link van het filmpje in de bevestigingsmail. Als je telefonisch of via het onthaal reserveert dan kan je het filmpje bekijken via volgende link: https://youtu.be/9xkO5PkZCdM.

Mede mogelijk gemaakt door:

Inrichting kinderhoek

Graag wensen we onze deuren open te stellen naar familie/bezoek door mogelijkheden te creëren welke het fijn maken om in ontmoeting te gaan binnen de muren van het woonzorgcentrum.

Door de creatie van een interne & externe kinderspeelhoek hebben we getracht om het bezoek van kinderen aan (over-)grootouders te verhogen. Niet alleen zullen de jonge kinderen effectief meer aanwezig zijn, ook hun ouders zullen sneller geneigd zijn om op bezoek te komen als hun kinderen het fijn vinden.

De kinderspeelhoek (binnen en buiten) is ondertussen geplaatst. Tijdens de familiedag van 20 september werd deze officieel ingehuldigd. Heel wat kinderen hebben ondertussen hun hartje al kunnen ophalen. 

Ambassadeur inclusieve onderneming

Om kwalitatieve zorg- en dienstverlening aan te kunnen bieden zijn 2 elementen cruciaal: de zorgvrager & de zorgverlener. Voor beide geldt het motto “de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plaats”. Immers, de zorgvrager is een individu met persoonlijke waarden, normen, verwachtingen, vragen, …, welke veranderlijk zijn op basis van verschillende factoren doorheen de tijd. Om hierop in te kunnen spelen is een grote diversiteit aan kennis en kunde nodig, welke door verschillende personen aangeboden kunnen worden. Ook deze personen hebben echter persoonlijke waarden, normen, verwachtingen, vragen, …

Synergie is hierbij een essentieel element. Vanuit een multidisciplinair team dient, over de  grenzen van disciplines, diploma’s, afdelingen, …, heen gefocust te worden op individuele zorg binnen een groepsgebeuren. Samenwerking is hierbij zeer belangrijk. Op positief kritische wijze moeten alle processen in kaart gebracht worden via een open & transparante communicatie. Aansturing dient intern te gebeuren, maar met respect voor engagement en verantwoordelijkheid van elke betrokkene.

Vanuit bovenstaande visie werd in 2022 een deelnamedossier “Award Inclusieve onderneming” ingediend, waarbij de verschillende projecten, stappen, vormingen, samenwerkingen, …, welke in WZC Witte Meren lopende zijn, in kaart werden gebracht. Op basis van dit dossier werden we verkozen tot Ambassadeur Inclusieve onderneming 2022.

Filmpje: WZC Witte Meren: Ambassadeur Inclusief Ondernemen 2022 – YouTube