Projecten

Woonzorgcentrum Witte Meren is een lerende organisatie die, christelijk geïnspireerd, door middel van een gestructureerde interne en externe samenwerking, een kwaliteitsvolle woonzorgbeleving aanbiedt aan de bewoner, vertrekkende vanuit zijn/haar individuele fysische, psychische, sociale en andere zorgvragen, en dit op een continue kostenbewuste basis.

Vanuit deze visie werd een volledig project vervangingsnieuwbouw uitgerold en definitief gerealiseerd einde 2021. Nu het “huis” aanwezig is, wensen we een aantal activiteiten uit te rollen waardoor we evolueren naar een echte “thuis” voor onze bewoners. Hiervoor dienen niet enkel intern een aantal voorwaarden gecreëerd te worden, maar dienen we ons ook meer te integreren in de buurt, in de samenleving, …, in Mol.

Onderstaand kan u een overzicht van lopende en toekomstige projecten terugvinden welke ons, vaak overlappend, sturen & ondersteunen om dit doel vorm te geven.

Lees meer over de lopende projecten

 

 

Duofiets

Totale kostprijs duofiets: € 12 805,45
Resterend bedrag: € 817,40

Om deze zomer opnieuw mooie uitstapjes te kunnen maken met onze bewoners, zetten we het jaar in met een nieuw project “Zij genieten, wij trappen”. Samen met gemotiveerde vrijwilligers zetten we een grote spaaractie op poten voor de aankoop van een duo-fiets. Dit is een speciale tandem met drie wielen. Omdat je naast elkaar zit en niet achter elkaar, wordt deze fiets ook wel side-by-side tandem genoemd.

De duo-fiets geeft meer vrijheid aan onze bewoners. Deze fiets zou het voor een bewoner terug mogelijk maken om, samen met een naaste of medewerker, waardevolle uitstapjes te maken, om iets te gaan drinken, nog eens langs een bekende omgeving te fietsen om veranderingen in de streek te zien, herinneringen op te halen, …

Voor deze spaaractie zullen er met veel enthousiasme en samenwerking verschillende activiteiten georganiseerd worden. Eind maart gaven we het startschot met de fietsweek.

 

 

 

Mede mogelijk gemaakt door:

Inrichting kinderhoek

Graag wensen we onze deuren open te stellen naar familie/bezoek door mogelijkheden te creëren welke het fijn maken om in ontmoeting te gaan binnen de muren van het Woonzorgcentrum.

Door de creatie van een interne & externe kinderspeelhoek zal getracht worden om het bezoek van kinderen aan (over-)grootouders te verhogen. Niet alleen zullen de jonge kinderen effectief meer aanwezig zijn, ook hun ouders zullen sneller geneigd zijn om op bezoek te komen als hun kinderen het fijn vinden.

Een bestelling van materiaal voor deze interne & externe kinderspeelhoek is heden in bestelling: opening voorzien voor de zomer 2023.

Zorgplekleren

Met het project Zorgplekleren wil de provincie Antwerpen de opleiding verzorgende/ zorgkundige een duw in de rug geven. Via 5 samenwerkingsverbanden slaan 10 verschillende scholen en Woonzorgcentra de handen in elkaar. Gedurende twee jaar werken ze als 5 duo’s intensief samen binnen een leergemeenschap, begeleid door de provincie.

Deze duo’s willen meer gaan opleiden in en met de beroepspraktijk. Ze ervaren dat leerlingen sneller de praktijk moeten ervaren, in contact kunnen gaan met echte bewoners. Door sterker in te zetten op werkplekleren/leerkansen op de werkplek, willen ze leerlingen beter
voorbereiden op stages.

Campus Het Spoor vormt samen met Woonzorgcentrum Witte Meren een duo: “Met steun van de provincie Antwerpen innoveren wij samen in de zorg.”

Klik hier voor meer info. 

Ambassadeur inclusieve onderneming

Om kwalitatieve zorg- en dienstverlening aan te kunnen bieden zijn 2 elementen cruciaal: de zorgvrager & de zorgverlener. Voor beide geldt het motto “de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plaats”. Immers, de zorgvrager is een individu met persoonlijke waarden, normen, verwachtingen, vragen, …, welke veranderlijk zijn op basis van verschillende factoren doorheen de tijd. Om hierop in te kunnen spelen is een grote diversiteit aan kennis en kunde nodig, welke door verschillende personen aangeboden kunnen worden. Ook deze personen hebben echter persoonlijke waarden, normen, verwachtingen, vragen, …

Synergie is hierbij een essentieel element. Vanuit een multidisciplinair team dient, over de  grenzen van disciplines, diploma’s, afdelingen, …, heen gefocust te worden op individuele zorg binnen een groepsgebeuren. Samenwerking is hierbij zeer belangrijk. Op positief kritische wijze moeten alle processen in kaart gebracht worden via een open & transparante communicatie. Aansturing dient intern te gebeuren, maar met respect voor engagement en verantwoordelijkheid van elke betrokkene.

Vanuit bovenstaande visie werd in 2022 een deelnamedossier “Award Inclusieve onderneming” ingediend, waarbij de verschillende projecten, stappen, vormingen, samenwerkingen, …, welke in WZC Witte Meren lopende zijn, in kaart werden gebracht. Op basis van dit dossier werden we verkozen tot Ambassadeur Inclusieve onderneming 2022.

Filmpje: WZC Witte Meren: Ambassadeur Inclusief Ondernemen 2022 – YouTube

Project ICT Thomas More

Om onze dagelijkse werking digitaal te ondersteunen werd in september 2022 een projectaanvraag “Incentives onlinehulp voor welzijn en gezondheid 2022 – 2023 – Blended hulp implementeren” ingediend.

Wij wensten een digitaal portaal binnen onze bestaande website te integreren met als doel:

– Het verspreiden van informatie naar bewoners, familie en derden toe.

– Het vergaren van informatie van bewoners, familie en derden.

– Het doorverwijzen van bewoners, familie en derden naar partnerorganisaties en bestaande hulp- en dienstverleningsorganisaties.

Uiteindelijk werd het project niet geselecteerd, maar in het verlengde hiervan werd een samenwerkingsproject opgestart met Thomas More. De bedoeling van het project is dat om en bij de 40 eerstejaarsstudenten zelf een mogelijk probleem of frustratie bij jullie kunnen oplossen of iets in het Woonzorgcentrum met een IT-oplossing kunnen verbeteren. Dit kan zowel uit de bril van een bewoner, medewerker of familielid zijn. De opdracht is zeer ruim zodat de studenten hun interessegebied kunnen verkennen. Deze uitdaging zullen ze in groepjes van 4 gedurende het tweede semester (eind januari – midden mei) aangaan.

Begin maart heeft een 1ste overleg met de verschillende groepjes plaatsgevonden, waarbij verschillende projecten voorgesteld werden:

– Website: aanpassen bestaande website qua vormgeving, 2 groepjes.

– Onthaal: bezoek wegwijs maken in het Woonzorgcentrum via een digitaal platform, 2 groepjes.

– Parking: digitale functie voorzien welke signaleert in welke mate de parking al of niet volzet is.

– Stockage: digitalisering van de bestellingen/leveringen/voorraadbeheer.

– Phishing: digitale ondersteuning aan alle medewerkers om correct om te gaan met phishing-berichten.

Maandag 22/05 zal een evaluatie van de verschillende projecten plaatsvinden: mogelijk zullen ze dan binnen de werking van het Woonzorgcentrum geïmplementeerd worden.

Daarnaast hebben 2 studenten van het 2de jaar ICT een engagement uitgesproken om het oorspronkelijke project vorm te geven.

Automatisering deuren afdeling

De inkomdeuren van de afdeling zijn moeilijk te bedienen vanuit de rolstoel, als je stapt met een rollator of als je iemand begeleidt in een rolstoel.

Nadat einde 2022 een offerte werd uitgeschreven om de deuren te automatiseren, dit zowel met een drukknop (om te openen) als een sensor (om te voorkomen dat de deur opengaat als er iemand voorstaat), werden de werken begin mei 2023 effectief uitgevoerd.

Schaduwdoek/parasols binnenruimte

Om het gebruik van de binnenruimte te bevorderen werd de investering in een schaduwdoek of parasols onderzocht door de Technische Dienst.

Niet alleen zullen de bewoners/familieleden op zonnige dagen beschermd worden tegen de zonnestralen, daarnaast zullen ze op regenachtige dagen (maar nog warme dagen) beschermd worden tegen de regenstralen.

Een bestelling voor 4 nieuwe parasols werd ondertussen ondertekend: levering voorzien voor de zomer 2023.

Project morele stress

Je ervaart morele stress wanneer je niet de goede zorg kan verlenen die je zou willen verlenen, vaak omdat je het gevoel hebt dat iets jou dat verhindert. Bij morele stress gaat het steeds om je eigen beleving en je eigen idee over goede zorg.

Het is een speciale vorm van stress en verschilt van “gewone werkstress” of “emotionele stress”. In vergelijking met “gewone werkstress” is morele stress een diepere vorm van stress en raakt dit je veel harder omdat er waarden en normen in het spel zijn.

Vanuit de werkgroep mentoren werd in de loop van de maand maart, via een gestandaardiseerde vragenlijst, een bevraging bij alle medewerkers georganiseerd. Deze vragenlijst heeft als doel het in kaart brengen van:

  • De situaties waarbij de medewerker het meest en/of hevigst morele stress ervaart
  • De momenten van de dag waarop de medewerker het meest morele stress heeft en ervaart
  • Wat de belemmeringen zijn die de medewerker in de weg staat om goede zorg te verlenen

Heden worden de resultaten van deze bevraging geanalyseerd. Immers, op basis van de resultaten zullen een aantal acties uitgerold worden naar medewerkers toe waardoor ze beter om kunnen gaan met de gevolgen van morele stress, om deze meer bespreekbaar te maken, …

Lees meer over toekomstige projecten

Zonnepanelen

Het Vlaams Energie Bedrijf (www.veb.be) wil ons ondersteunen in efficiënt energiebeheer. In samenwerking met het VEB heeft in 2021 een energiescan van WZC Witte Meren plaatsgevonden om te onderzoeken in welke mate er energiebesparende maatregelen geïmplementeerd konden worden.

Ook wij worden, als Woonzorgcentrum, immers hard geconfronteerd met de stijging van de energieprijzen. Zeker omdat we enerzijds niet zonder energie kunnen (we kunnen & mogen de verwarming niet lager zetten en kunnen niet zonder continue verlichting) en anderzijds deze kosten niet zomaar wensen te verhalen bij onze bewoners.

Ondertussen werd voor dit dossier een intentieverklaring opgemaakt voor zowel het plaatsen van 374 zonnepanelen (een totaal kostenplaatje van + €160.000) als voor een renteloze lening via VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden).

Als alles loopt zoals verwacht zal dit dossier in de loop van het najaar effectief uitgevoerd worden.

Projectsubsidie voor een inclusieve zorg- en bouwsector

De provincie Antwerpen lanceert een projectoproep naar organisaties sociale economie die de handen in elkaar willen slaan met zorgorganisaties en/of bouwbedrijven om tewerkstellingskansen te verhogen voor doelgroepmedewerkers (max. bedrag van €150.000).

Vzw de Sprong (www.desprongvzw.be) beoogt een kwalitatieve inschakeling/tewerkstelling van medewerkers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Een doelgroep die beschikt over vele talenten, doch ook een aantal specifieke noden heeft, maar mits de juiste ondersteuning zich maximaal kan ontplooien. Zij zijn, via hun fietswinkel, ook de leveranciers van de duo-fiets.

Na intern overleg werd een samenwerking tussen vzw de Sprong & WZC Witte Meren opgezet. Op woensdag 05/04 heeft een laatste overleg plaatsgevonden om de projectaanvraag te finaliseren, op maandag 17/04 werd deze ingediend bij de bevoegde instanties en op vrijdag 24/04 werd deze via een pitch voorgesteld aan de provincie.

In de loop van de volgende weken weten we of we ook effectief geselecteerd worden voor subsidie.

Maatwerkbedrijf

Vanaf 01/07/2023 kan individueel maatwerk aangevraagd worden door een werkgever. Voor  medewerkers die extra ondersteuning nodig hebben door een erkende blijvende of tijdelijke arbeidsbeperking kan dan een financiële compensatie aangevraagd worden.

Als werkgever kan met de medewerker besproken worden welke behoeften er zijn en waarvoor individueel maatwerk gebruikt kan worden:

– Een aangepast uurrooster of takenpakket.

– Begeleiding en ondersteuning van de directe leidinggevende.

– Compensatie van lagere productiviteit.

Heden is het nog onduidelijk wat de verschillende mogelijkheden & voorwaarden zijn. Echter, enerzijds de heersende schaarste op de arbeidsmarkt en anderzijds de wenselijkheid om te investeren in beschikbare handen, dwingen ons om ook deze piste qua tewerkstelling te onderzoeken.