Algemene zorgverlening

Missie
De zorgbehoevende oudere staat voor ons centraal in al zijn aspecten, waarbij we bewonersgericht werken met respect voor de eigenheid van elke persoon. Vanuit deze visie wordt er gewerkt om kwaliteitsvolle begeleiding en zorg op een continue basis aan te bieden, daar waar dit nodig en mogelijk is. Enerzijds wensen we een antwoord te bieden op de vraag van de chronisch zorgbehoevende oudere naar een aangepaste woonomgeving: zowel de oudere met dementie als met een chronische lichamelijke zorgnood passen in dit plaatje. Anderzijds voelen we vanuit de thuiszorgondersteunende diensten een stijgende vraag naar meer tijdelijk verblijf in een aangepaste omgeving: kortverblijf, dagverzorgingscentrum (DVC) en het project nachthotel bieden hierop een antwoord.

Samenwerking
Er zal getracht worden om op elk moment in te spelen op de bestaande zorgvragen, zowel bij de bestaande bewoners/gebruikers als bij nieuwe aanvragen, en dit door middel van een gestructureerde interne en externe samenwerking.  Bestaande woonzorgvormen binnen WZC Witte Meren (ROB/RVT, kortverblijf en DVC) zullen hierdoor bestendigd blijven, andere woonzorgvormen zullen gecreëerd of uitgebreid worden (DVC en nachthotel), aangeboden dienstverlening binnen externe woonzorgvormen (serviceflats, lokaal dienstencentrum) zal gecommuniceerd en begeleid worden. Levenslang wonen kan alleen maar slagen indien er de nodige maatschappelijke integratie en samenwerking is met andere woon- en zorgpartners.  Via de eigen thuiszorgondersteunende diensten wordt de samenwerking met de thuiszorgorganisaties versterkt.  Het gezamenlijk organiseren van bijscholingen, het gebruik van de animatie- of zorginfrastructuur door externe partners, … , zal blijvend uitgebreid worden. Verder worden op de site andere faciliteiten georganiseerd.  Er is aandacht voor integratie in het centrum van de gemeente en het creëren van een open maar veilig huis. Multifunctionele ruimten  zoals een cafetaria stimuleren deze integratie en ontmoetingen.

Momenteel bestaat er een uitgewerkt samenwerkingsverband met een aantal onderwijsinstellingen uit de omgeving. Niet alleen betekenen studenten/stagiairs een ondersteuning op de afdeling, tevens brengen ze een noodzakelijk frisse wind in de organisatie (nieuwe technieken) en kunnen mogelijkheden tot aanwervingen naar de toekomst toe onderzocht worden.

Autonomie en waardigheid
De hulp- en dienstverlening binnen het WZC stimuleert in de mate van het mogelijke de persoonlijke mogelijkheden van de gebruiker en respecteert hierbij zoveel mogelijk de individuele levensstijl. De bewoner bepaalt in de mate van het mogelijk het eigen dagritme: het tijdstip van opstaan en slapen wordt geïntegreerd in het verzorgingsgebeuren. Het dagritme van de gebruikers van het DVC wordt, binnen de openingstijden, zoveel mogelijk gevolgd. Het aanbod van zorg wordt aangepast aan de zorgvragen van de bewoner. Ook hier wordt in de mate van het mogelijke de zelfredzaamheid en de keuzevrijheid van de bewoner gestimuleerd: keuze in kledij, wasproducten, … Een kapper, pedicure en manicure is aanwezig, de bewoner is echter vrij om een keuze te maken voor externe hulpverleners. In samenspraak met de door de bewoner gekozen huisarts kan een volledig behandelingsschema opgemaakt worden, waarin behandelingsbeperkende afspraken opgenomen kunnen worden. Een opname in een ziekenhuis, naar keuze van de bewoner, gebeurt enkel in samenspraak met de behandelende geneesheer. De maaltijden worden dagelijks op vaste tijdstippen in de gemeenschappelijke eetruimten opgediend. De voeding is gevarieerd, vers, zout- en vetarm, en in de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden met de wensen van de bewoner (via de bewonersraad). Het menu hangt op diverse plaatsen uit in het WZC. Zo nodig kan de maaltijd voor de bewoner opzij gezet worden voor bediening op een later tijdstip en kan, bij ziekte, de maaltijd ook op de kamer opgediend worden. Bij het opdienen van de maaltijden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de keuzevrijheid en wenselijkheid van de bewoner, en dit binnen een huiselijk kader. De zelfredzaamheid van bewoners wordt door de ergotherapeuten geobserveerd en zo nodig ondersteund door het gebruik van hulpmiddelen.

Integratie, rechten en plichten
De bewoner kan vrijblijvend  gebruik maken van alle gemeenschappelijke lokalen zoals cafetaria, zithoekjes, … . De bezoekuren zijn volledig vrij, wel wordt gevraagd om rekening te houden met en respect te hebben voor andere bewoners en bezoekers. Ook kan elke bewoner, mits medische goedkeuring, het WZC verlaten: dit echter enkel na communicatie met de verantwoordelijke van de afdeling om de medische zorgen (medicatiegift) niet in het gedrang te brengen. WZC Witte Meren is een christelijke instelling maar wenst open te staan voor elke ideologische, filosofische of godsdienstige opvatting. De bewoner kan vrijblijvend deelnemen aan de verschillende katholieke activiteiten welke georganiseerd worden. Het WZC richt zich zowel naar mannen, vrouwen als echtparen. Het biedt plaats aan zowel valide, semi-valide als invalide personen met lichamelijke en/of psychische problemen. 

Inspraak en geborgenheid
Bij vragen en problemen kan elke bewoner/familie in eerste instantie terecht bij de verantwoordelijke van het zorgteam. Door een snelle melding van een probleem of vraag kan immers onmiddellijk naar een gepaste oplossing/aanpassing gezocht worden. Hiervoor werd een uitgebreide klachtenprocedure en –analyse opgemaakt. Vier maal per jaar wordt een bewonersraad (afdeling 0, 1 en 2) en een familieraad (afdeling 3) georganiseerd; en twee maal per jaar een gebruikersraad (DVC). Bewoners, familie en gebruikers worden hiervan in kennis gesteld door affichering en uitnodiging. Dit overlegmoment is bedoeld om adviezen, initiatieven en alle aangelegenheden aan bod te laten komen met betrekking tot de algemene werking van het WZC. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt dat uithangt op elke afdeling/DVC en ter inzage ligt aan het onthaal. Indien er geen voldoening kan gevonden worden in bovenvermelde mogelijkheden tot inspraak kan steeds een persoonlijk gesprek bij de directie aangevraagd worden.

Privacy en informatie
Met respect voor de privacy en mits goedkeuring van de bewoner kan informatie opgevraagd worden m.b.t. de gezondheidstoestand van de bewoner door familie. Om de communicatie tussen het WZC en andere hulpverleners zo goed mogelijk te organiseren wordt gebruik gemaakt van een aantal standaarddocumenten; zo wordt in het DVC gebruik gemaakt van het “heen-en weerschriftje”, waarin alle bedenkingen, observaties en vragen m.b.t. de gebruiker neergeschreven kunnen worden. Het nieuwskanaal, met aansluiting op elk tv-toestel, is een bron van informatie voor elke bewoner: de activiteitenkalender, foto’s van activiteiten, verhalen van bewoners, het weerbericht, …, zijn 24 u. op 24 u. beschikbaar voor alle bewoners. De website www.wzcwittemeren.be geeft een overzicht van het algemene hulp- en dienstverleningsaanbod van het WZC. Ook geeft het een mogelijkheid om per email vragen/problemen te formuleren en te solliciteren naar openstaande vacatures.

In de loop van 2012 werd overgegaan tot de implementatie van een elektronisch zorgdossier, waarbij alle relevante gegevens onmiddellijk door de medewerkers geconsulteerd kunnen worden & communicatie tussen de verschillende personeelsdisciplines zeer gericht kan plaatsvinden. Door de creatie van een individuele toegangscode per medewerker zijn deze gegevens afdoende afgeschermd van externen.

Huiselijkheid en zorg
WZC Witte Meren wenst een warme omgeving te bieden aan alle bewoners en gebruikers. Er wordt getracht een vertrouwd thuisklimaat te creëren waarin iedere bejaarde zijn/haar levensverhaal verder kan beleven. Iedereen krijgt hier de kans om, zoveel als mogelijk, zelfstandig beslissingen te nemen rekening houdend met de eigen wensen en behoeften. Beleidsmatig wordt getracht al het personeel mee in te schakelen in de kwalitatieve uitbouw van de zorg- en dienstverlening. Hiervoor werden een aantal werkgroepen opgericht waarvan medewerkers uit verschillende disciplines deel uitmaken. Door de oprichting van deze werkgroepen en de organisatie van interne en externe vormingen wordt getracht de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de medewerkers te verhogen. De dagdagelijkse zorg voor de bewoner wordt uitgevoerd door zorgkundigen, verpleegkundigen, huishoudassistenten, ergotherapeuten en kinesisten, aangevuld en ondersteund door medewerkers schoonmaak, technische dienst en medewerkers onthaal en administratie. Om dit alles te kunnen realiseren wordt een gezond financieel beleid gevoerd, met aandacht voor optimalisatie van de verhouding inkomsten/kosten door een gezond opnamebeleid, een efficiënt personeelsbeleid en een proactief aankoopbeleid te voeren.